Pages Menu
Categories Menu

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczeniu usług elektronicznych
 4. Administrator danych
 5. Rejestracja
 6. Działanie w zgodzie z obowiązującym prawem
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Własność intelektualna
 11. Pliki cookies
 12. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Usługobiorców korzystających z usług serwisu Udus.pl od dnia 22 czerwca 2018.
 2. Strona Udus.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Udus.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony Udus.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z serwisu Udus.pl oznacza, że usługobiorca zapoznał się z treścią regulaminu i w całości go akceptuje.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 7. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 8. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 9. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany będą obowiązywać od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu w serwisie Udus.pl. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w serwisie zostanie także poinformowany przez Usługodawcę drogą elektroniczną o wprowadzonych w regulaminie zmianach.
 11. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu przez Korzystającego stanowi podstawę do usunięcia jego konta z zasobów portalu Udus.pl i tym samym zablokowania oferowanych przez serwis usług i funkcji. Ponadto, w skrajnych przypadkach Usługodawca zastrzega również możliwość wszczęcia postępowania przed sądem powszechnym lub organami ścigania w celu ochrony naruszonych praw Usługodawcy lub osób trzecich.
 12. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie Udus.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 13. Niniejszy Regulamin jest udostępniony każdemu zainteresowanemu przed dokonaniem rejestracji w serwisie Udus.pl, poprzez umieszczenie jego treści na stronie: http://Udus.pl/regulamin

2.DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie Udus.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – SEOOffice, adres siedziby: Adama Mickiewicza 8/33, 76-700 Sławno, NIP: 4990569094, REGON: 321519771, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: redakcja@Udus.pl.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 7. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 9. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 10. korzystanie z Newslettera,
 11. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Udus.pl jest administratorem danych Usługobiorców. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: nick, imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP czy adres zamieszkania (do celów statystycznych).
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter Udus.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • a) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • b) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Korzystającego jeśli dla przykładu zapisał się na newsletter,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 5. Serwis Udus.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorców po okresie rozwiązania Umowy lub wycofaniu przez niego zgody jedynie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa polskiego, unijnego lub międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia niezbędnych danych osobowych Usługobiorcy oraz innych jego danych organom ścigania oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Całkowite usunięcie danych osobowych może nastąpić po wycofaniu udzielonej wcześniej zgody lub wniesienia dopuszczalnego sprzeciwu argumentowanego prawnie na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców podmiotom innym niż do tego upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych i autopromocyjnych Udus.pl.

5. REJESTRACJA

 1. Rejestracja konta w serwisie Udus.pl jest dobrowolna i nieodpłatna. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia, mogą dokonać rejestracji tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Usługobiorca serwisu Udus.pl może dokonać rejestracji tylko jednego konta.
 3. Usługobiorca Serwisu powinien dochować należytej staranności przy zabezpieczeniu danych dotyczących swojego konta (login i hasło) w celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieupoważnionym. W przypadku, gdy z konta użytkownika korzysta osoba do tego niepowołana, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym właściciela Serwisu.
 4. Rejestracja konta użytkownika może nastąpić wyłącznie w celu niekomercyjnym, a więc niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Rejestracja konta komercyjnego może nastąpić jedynie po wcześniej uzyskanej, pisemnej zgodzie portalu Udus.pl, zawierającą czas trwania oraz warunki komercyjnego wykorzystania zarejestrowanego konta.
 5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto, treści na nim zamieszczane, a także jego nazwę. Udus.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z powyższym, a wszelkie spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Usługodawcy.
 6. W przypadku usunięcia konta Użytkownika z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie serwis Udus.pl ma prawo umożliwić innym Użytkownikom wykorzystywanie Loginu (nazwy konta) należącego do Użytkownika usuniętego konta. Po dokonaniu usunięcia konta nie ma możliwości jego ponownego przywrócenia.

6. DZIAŁANIE W ZGODZIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z serwisu Udus.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami życia społecznego, obyczajami, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  1. Niezamieszczania treści zawierających informacje o charakterze sprzecznym z prawem, jak również naruszające prawa osób trzecich;
  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  3. nierozpowszechniania treści pornograficznych i erotycznych;
  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail;
  5. niezamieszczania treści obrażające uczucia religijne i głoszące radykalne postawy społeczne;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez pisemnej zgody Udus.pl;
  7. nierozsyłania SPAM-u
 1. Usługobiorca lub osoba trzecia, której Usługobiorca udostępnia konto w serwisie Udus.pl, ponosi odpowiedzialność cywilną lub karną za wykorzystywanie usług lub funkcji serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, naruszający Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Udus.pl zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi lub realizowanie funkcji serwisu z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów jak np. dostawcy internetu, energii, podmiotu świadczącego usługę hostingu, sprawców cyberprzestępczości i innych.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za reklamy ani linki osób trzecich zamieszczane w Portalu Udus.pl, za których pośrednictwem bądź w związku z ich korzystaniem Użytkownik poniósł jakąkolwiek szkodę, a także nie odpowiada za towary lub usługi świadczone przez te osoby trzecie.
 3. Udus.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania zarejestrowanych Użytkowników, a w szczególności za treść zamieszczonych publikacji oraz multimediów łamiących prawo autorskie i naruszających własność intelektualną.
 4. Udus.pl nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji dostarczanych przez podmioty zewnętrzne.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Usług serwisu spowodowanych parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci.

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mjazdzewska@seooffice.pl
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mjazdzewska@seooffice.pl
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Udus.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Udus.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Udus.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Poprzez udostępnienie informacji, tekstu, lub obrazu albo innej zawartości w Udus.pl, Usługobiorca przyznaje Usługodawcy uprawnienia do używania tych materiałów, ich edycji i reedycji. Nie narusza to autorskich praw osobistych przysługujących twórcy do utworu.
 3. Korzystającemu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu podczas lub w związku z korzystaniem z portalu Udus.pl.
 4. Publikując jakiekolwiek Materiały w Portalu Udus.pl Usługobiorca oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane w Udus.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 5. W przypadku publikacji przez Korzystającego treści naruszających prawa osób trzecich lub niespełniających założeń i celów portalu Usługodawca ma prawo do odmowy utrwalenia materiału lub usunięcia już opublikowanego utworu.
 6. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Udus.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

11. PLIKI COOKIES

 1. Witryna Udus.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu Udus.l, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Pliki Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Wykorzystujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w ramach strony Udus.pl w celu optymalizacji działań.
 5. W witrynie Udus.pl wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.